Du er her: Forsiden >> Om udvalget

Lokaludvalget for Nordsjælland er Dansk Gravhundeklubs kontaktled til medlemmerne i området nord for København og forestår mange forskellige aktiviteter. På vort træningsområde i Slangerup, som vi deler med Slangerup Jagtforening, har vi masser af plads til ring-, lydighedstræning og agility. Vi arrangerer også sporinstruktion i skovenen omkring Buresø. Gennem året arrangeres bl.a. temaaftner, sommerfest og vandreture med "gravbasserne".

Udvalgets adresse
℅ Lise Ipsen, Smedebakken 13, Annisse, 3200 Helsinge
CVR
35599975
E-mail
ns@dgk.dk
Web
www.nsdgk.dk
Facebook
www.facebook.com/groups/nsdgk
MobilePay
32414
Bank
Bank: Danske Bank
Konto: 1551-0004327160
IBAN: DK4330000004327160
SWIFT: DABADKKK

Lovgrundlag

Arbejdsudvalg er Gravhundeklubbens ord for lokale udvalg. Lovgrundlaget er beskrevet i DGKs love, her i uddrag:

Arbejdsudvalg

§11.
Bestyrelsen kan oprette/nedlægge arbejdsudvalg til varetagelse af klubopgaver på lokalt plan.
Stk. 2.
Hvert arbejdsudvalg består af 3-7 medlemmer. Arbejdsudvalgene konstituerer sig selv med minimum en udvalgsformand og udvalgssekretær, og fastsætter selv sin forretningsorden.
Ved indkaldelse af suppleant indtræder denne i det afgående bestyrelsesmedlems valgturnus.
Stk. 3.
Valg til arbejdsudvalget foretages på det årlige medlemsmøde, der afholdes i oktober kvartal.
Udvalgsmedlemmerne afgår efter en af medlemsmødet fastsat turnus.
Stk. 4.
Indkaldelse til medlemsmøde offentliggøres i et nummer af medlemsbladet, der udkommer i 3. kvartal.
Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
  1. Valg af ordstyrer.
  2. Valg af stemmetællere.
  3. Beretning.
  4. Regnskab forelægges til godkendelse.
  5. Valg til arbejdsudvalget.
  6. Valg af revisor.
  7. Eventuelt.
Kun medlemmer af DGK er valgbare og har stemmeret på medlemsmødet.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Referat af medlemsmødet og arbejdsudvalgets sammensætning meddeles til bestyrelsen inden 1. januar.
Referatet af medlemsmødet offentliggøres i førstkommende nummer af Gravhunden.

Arbejdsudvalgenes økonomi

Stk. 5.
Arbejdsudvalgene fører selvstændig økonomi, hvorover der føres regnskab.
Økonomien baseres på indtægter fra egne træninger og andre lokale arrangementer. Der kan ikke opkræves særkontingent til arbejdsudvalgene.
Stk. 6.
Bestyrelsen kan lade arbejdsudvalgene få del i økonomien fra klubbens prøver og udstillinger inden for arbejdsudvalgenes område. Omfanget fastsættes af bestyrelsen.
Stk. 7.
Arbejdsudvalgene fremsender deres reviderede regnskab, som forelagt på oktober kvartals medlemsmøde, til bestyrelsen inden 1 januar for indarbejdelse i klubbens samlede regnskab.
Såfremt et arbejdsudvalg opløses eller nedlægges udfærdiges et regnskab pr. opløsnings- eller nedlæggelsesdatoen. Regnskabet sendes til bestyrelsen og udvalgets kontantbeholdning og andre aktiver overføres til DGK til anvendelse i henhold til klubbens formålsparagraf. Bestyrelsen vurderer om udvalgets øvrige aktiver og effekter kan finde anvendelse andre steder i klubben eller tilbageføres ved oprettelse af et nyt udvalg inden for en 2-årig periode i samme område.
Stk. 8
Alle større arrangementer skal inden annoncering godkendes af bestyrelsen.
Efter ansøgning til bestyrelsen kan DGK virke som garant ved større arrangementer inden for arbejdsudvalgets område.

Find os på Facebook

Facebook

DGK Nordsjælland vil også være med på Facebook og har defor oprettet en Facebook-gruppe. Gruppen er for alle. Man behøver ikke være medlem af DGK eller komme i klubben, men blot være interesseret i, hvad der rører sig i DGK Nordsjælland.

Gruppen er oprettet med det formål at give alle med tilknytning til DGK Nordsjælland mulighed for at følge med i og selv give informationer om aktiviteter i gravhunderegi. Ligger du inde med nogle gode billeder, har du nogle ideer eller spørgsmål, så hold dig endelig ikke tilbage. Lad os vise hinanden, hvorfor vi elsker vores gravbasser så uendelig højt.

Gruppen administreres af medlemmer i udvalget og vi har formuleret et enkelt, men vigtigt regelsæt for denne gruppe.

  • I dette forum er alle ligeværdige medlemmer
  • Vis respekt og vær høflig, når du skriver her
  • Administratorer forbeholder sig ret til at slette indlæg af stødende karakter, nedsættende kommentarer, skældsord og lignende.

Vi findes her eller gå på Facebook og søg på “DGK Nordsjælland”.

Feedback
Kommentar til denne side?
Hvis du har en kommentar til denne side, ris eller ros eller ikke fandt hvad du forventede så lad os høre, så vi kan gøre det bedre næste gang du kommer forbi.

Dit navn:
Din E-mail: